EWANGELIA ŁUKASZA A ŚWIAT GRECKO - HELLEŃSKI. PERSPEKTYWA LITERACKA I IDEOLOGICZNA
Bibliotheca Biblica,
Wrocław 2009, ss. 407.


powrót


Monografia rzuca nowe światło na badanie relacji: grecka literatura antyczna - Ewangelia Łukasza. Stanowi znakomity wkład w polską myśl biblijną, gdyż autor przebadał niezwykle dużo materiału źródłowego. Postawiony przez niego we wstępie cel pracy został osiągnięty, choć zrozumiałym jest fakt, że nie jest możliwe przebadanie w ramach jednego projektu wszystkich dzieł literatury grecko - helleńskiej. Autor poddał analizie te spośród nich, które mają swoiste punkty styczne z trzecią Ewangelią, a analiza ta pozwoliła mu na wyznaczenie zasadniczych linii podobieństw i różnic, jakie zachodzą w kwestiach literackich i ideologicznych (teologicznych) pomiędzy dziełami literatury antycznej a dziełem Łukasza ewangelisty. Nie ulega wątpliwości, że ta wartościowa pozycja wpisuje się znakomicie dziedzinę badań interdyscyplinarnych na styku teologii i literaturoznawstwa.

powrót